Opening hours of the Secretariat:

Mon:

08:30 - 11:00

Tue:

08:30 - 12:00

Wed:

08:30 - 12:00 and 13:00 - 15:30

Thu:

08:30 - 12:00 and 13:00 - 15:30

Fri:

closed

Room Z 827

Phone.:  07531/ 88-4133
Fax:  07531/ 88-4350

e-Mail: sekretariat_bildungsforschung@uni-konstanz.de

postal address:

Secretariat Empirical Educational Research
University of Konstanz / Thurgau University of Teacher Education
Universitätsstraß1 10
Box 45
78457 Konstanz

Layout

Lydia Dreher

Secretariat Prof. Götz, Prof. Bieg, Prof. Perren, Prof. Bertram

Contact

Phone: +49 7531  88-4133

Room: D 606

Office Hours

Tuesday, Wednesday and Thursday: 09:00 - 12:00 and 13:00 - 15:00

Dagmar Talke

Secretariat Prof. Götz, Prof. Bieg, Prof. Perren, Prof. Jurkowski, Prof. Hachfeld

Contact

Phone: +49 7531  88-4133

Room: D 606

Office Hours

Monday - Thursday: 08:00 - 11:30