Consulting hours

Tuesdays and Thursdays 13-15 h

Wednesdays 9-15 h

Room GF 205

Phone.:  07531/ 88-4133
Fax:  07531/ 88-4350

e-Mail: sekretariat_bildungsforschung@uni-konstanz.de

Postal address:

Sekretariat Empirische Bildungsforschung
Universität Konstanz / Pädagogische Hochschule Thurgau
Universitätsstr. 10
Fach 45
78457 Konstanz